Information och ansökan om inackorderingstillägg

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå samt påbyggnadsutbildningar.

För dig som är boende i följande kommuner:

• Falköping
• Gullspång
• Hjo
• Karlsborg
• Mariestad
• Skövde
• Tibro
• Tidaholm
• Töreboda

Sker ansökan till hemkommunen via digital blankett på denna sida, se länk.
OBS! Om du blivit antagen på en fristående skola, folkhögskola eller riksinternatskola sker ansökan via CSN, se längre ned på denna sida. 

Har du en annan hemkommun ska ansökan om inackorderingstillägg ske via deras blanketter, sök efter blankett på respektive hemkommuns hemsida.

Information om inackorderingstillägg
Under ett normalt läsår beviljas inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Det krävs att du studerar på heltid för att du ska få inackorderingstillägg. För att räknas som heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning. För vuxenutbildning krävs att studierna omfattar minst 20 poäng per vecka.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (till exempel busskort).

Närmare information kan du få av skolkurator, studie- och yrkesvägledare eller på skol- eller utbildningskontoret i din hemkommun.

Riktlinjer för beviljande

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Tillägget avser hjälp till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skolorten. 

Lång resväg
Ett villkor för att du ska få inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimma(r) i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.

Praktikplats
Inackorderingstillägg kan beviljas om obligatorisk APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen. Tillägget beräknas då enligt samma regler som vid inackordering på skolorten. Vid praktik beviljas regelmässigt lägsta ersättningsbelopp av inackorderingstillägget. Ansökan om inackorderingstillägg vid APL sänds till skolkommunen då elevens hemkommun ingår i Utbildning Skaraborg. I annat fall sänds ansökan till hemkommunen.

Särskilda skäl
Inackorderingstillägg kan beviljas av särskilda skäl. Du kan få inackorderingstillägg även om den utbildning du söker finns i din hemkommun.

Detta gäller exempelvis:

– om du blivit antagen till utbildningen av personliga skäl

– om dina föräldrar flyttar och du bor kvar för att fullfölja din utbildning


Val av inackorderingsort

Du bör inackordera dig på skolorten eller i dess närhet eftersom du inte kan få ersättning för resor samtidigt med inackorderingstillägg.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om tillägg grundar sig på de uppgifter som lämnats i ansökan och av skolan. Tillägget betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid.

Som studerande är du inte alls berättigad till inackorderingstillägg alternativt endast berättigad till en del av tillägget om du...

... upphör att bo inackorderad

... avbryter dina studier

... minskar studieomfattning från hel- till deltid

... får ändrad folkbokföringsadress

... får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostas av stat eller kommun

... är föremål för kriminalvård

... gör militärtjänst

... väljer att få ersättning för dagliga resor/busskort

För att undvika krav på återbetalning är det viktigt att göra en anmälan till berörd skola samt till skol- eller utbildningskontoret i din hemkommun om något av ovanstående inträffar.

Vem får pengarna?

Inackorderingstillägget betalas ut till din vårdnadshavare om du är omyndig eller till dig själv om du är myndig.

Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott månadsvis eller terminsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Pengarna sätts in på det konto du anger i din ansökan.

Hur görs ansökan?

Du gör ansökan till din hemkommun. Via e-tjänsten här (se under "Länkar") kan du ansöka till följande kommuner; Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda.

Ansökningstider

Du lämnar in en ansökan om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår.

Du kan ansöka om inackorderingstillägg kontinuerligt under ett läsår, om det finns behov av det. 

Friskola – Folkhögskola – Riksinternatskola

Inackorderingstillägg för studier vid friskola, folkhögskola och riksinternatskola handläggs av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, www.csn.se

Adress:
CSN
403 39 GÖTEBORG 
Tel 0771-27 60 00

Studier utomlands

Inackorderingstillägg för studier utomlands handläggs av CSN.

Adress:
CSN
581 96 LINKÖPING 
Tel 0771-27 60 00