Behörighet/Vem kan söka till gymnasiet?

Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år under förutsättning att du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram eller är asylsökande/har tillfälligt uppehållstillstånd.

 

Behörighet

-Yrkesprogram:
Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

- Högskoleförberedande program:
Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen

Ekonomi (EK), Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapliga programmet (SA): ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

Naturvetenskapliga (NA) och Teknikprogrammet (TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka 9 ämnen som helst.

- Lärlingsprogram:
Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

BETYG, MERITVÄRDE OCH URVAL
Lägg ihop poängen för dina 16 eller 17 högsta
betyg. Detta blir ditt meritvärde.

A = 20 p
B = 17,5
C = 15 p
D = 12,5 p
E = 10 p

OBS! Du som läser moderna språk som
språkval och har lägst betyget E får räkna
detta som ett 17:e betyg. Eleverna tas in i tur
och ordning. Högst betyg kommer in först.

FÖR DIG SOM INTE ÄR BEHÖRIG

- Introduktionsprogram (IM):

Programinriktat val: gäller lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik + 4 andra ämnen eller lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 3 andra ämnen.

Yrkesintroduktion: saknar betyg till nationellt program.

Individuellt alternativ: saknar betyg till nationellt program.

Språkintroduktion: saknar betyg till nationellt program och är nyanländ till Sverige.

Elever tillhörande anpassad skola kan förutom att söka till den anpassade gymnasieskolans program söka till introduktionsprogrammen Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Det görs en individuell bedömning huruvida eleven har förutsättningar att klara utbildningen vid sådant introduktionsprogram.