Hur gör jag min ansökan?

  • Du som är elev i grundskolan eller går på ett IM-program får ett lösenord i början av januari av din studie- och yrkesvägledare.
  • Klicka på länken LOGGA IN.
  • Logga in med hjälp av ditt lösenord.
  • Gör ditt val.
  • Bekräfta och skriv ut ansökan.
  • Skriv under ansökan.
  • Lämna in din underskrivna ansökan till din studie- och yrkesvägledare eller mentor. Du som inte går i någon skola skickar din ansökan till Utbildning Skaraborg, adress finner du under fliken kontakter eller längst ner på webbsidan.


  • Kontrollera så att din kontaktuppgifter stämmer, du kan själv ändra telefon och e-post.


Rangordna val
I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker så att det program du helst vill komma in på står som första val, det du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. 

Blir du antagen till en högre rangordnad utbildning i din ansökan stryks du från utbildningar med lägre rangordning i din ansökan. Antagningen avgörs av din behörighet samt meritvärde, dvs den sammanlagda betygspoängen från grundskolan.

När du blivit antagen på en utbildning står du kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till alternativ som har lägre rangordning i din ansökan.

Inriktning
Du kan i de flesta fall önska inriktning på de program du söker. Programmets inriktning startar oftast i årskurs 2. Även om du önskar inriktning i din ansökan kan du ändra dig senare när du börjat på skolan. Det finns ingen garanti att du får den inriktning du har sökt.

I fyra program kan inriktningarna börja redan i ettan. Dessa är Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet, Naturbruksprogrammet och Estetiska programmet. Du söker och blir antagen till en viss inriktning.

Kursval
Om skolan vill att du gör kursval redan när du gör din ansökan visas alternativen när du har valt ett program i ansökningsförfarandet. Språkval är obligatoriskt att göra till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolan kan även ha andra kursval i ansökan. Observera att det oftast är elever som vill välja språk eller idrottssval som gör detta i ansökningsförfarandet, övriga har möjligheter att välja kurser i år två.

Modersmål
Om du har ett annat modersmål än svenska kan du önska att läsa modersmål på gymnasiet. Det är inte säkert att det startar en grupp, det behöver vara några elever per språk för att det ska starta. Det kan också vara svårt att få tag på behörig lärare. Du får dessutom vara beredd på att lektionerna ligger före eller efter ordinarie schema , alltså att skoldagen börjar tidigare eller slutar senare än för de elever som ej läser modersmål. Om du inte vill läsa modersmål på gymnasiet fyller du inte i något på modersmål i ansökan.

Svenska som andraspråk
Vad gäller Svenska som andraspråk (SVA) så har du som har annat modersmål än svenska rätt att läsa det. Kursen/erna i SVA ger samma behörighet till eftergymnasial utbildning som kursen/erna i Svenska. Om du inte vill läsa SVA på gymnasiet fyller du inte i något på SVA i ansökan.