Budskap på post-it lappar

Ord, begrepp och tips

Lista på begrepp och ord:

AME- Arbetsmarknadsenhet, kommunen enhet för arbetsmarknadsfrågor.

Drop out- engelsk term för skolavhopp

EHT- Elevhälsoteam

Elevhälsoteam - Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsoteam med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsoteamet ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Examensbevis - Examensbevis utfärdas när en elev har avslutat ett nationellt program, uppfyllt kraven för gymnasieexamen och fått betyg på alla kurser samt det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan.

Gymnasieexamen - En elev som uppnått utbildningskraven får antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen från en gymnasieutbildning.

Gymnasieintyg – utfärdas till elev som avslutar något introduktionsprogram.

HVB- Hem för vård eller boende är ett yrkesmässigt drivet hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Beslut om placering i HVB görs av socialnämnden i respektive kommun. Placeringen kan ske med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

IB – International Baccalaureate, internationell gymnasieutbildning med engelska som undervisningsspråk. Elever som klarat målen i sin utbildning och sina exams får ett International Baccalaureate diploma. Resultaten för exams kommer ofta senare än resultaten för elever som gått ett nationellt program vilket gör att de kan dyka upp i KAA-registret. Elever som ej klarat utbildningen med godkända resultat får ansöka om att göra retakes när exams hålls igen i maj.

IFO- Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har ett brett ansvarsområde. Där ingår bland annat ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, familjerätt, familjerådgivning och barn- och ungdomsvård.

IKE- Interkommunal ersättning. Ersättning som betalas ut från hemkommun till skolhuvudman.

IM- Introduktionsprogram på gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

IST- Ett företag som arbetar med digitala tjänster riktade mot förskola och skola. I Skaraborg används IST:s program bland annat för rapportering av det kommunala aktivitetsansvaret. 

KAA- Kommunalt aktivitetsansvar 

Komvux – Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, grundskolenivå, eller svenska för invandrare (SFI). 

LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

LVU- lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Anledningen till ett omhändertagande enligt LVU kan vara att en pojke eller flicka eller person med annan könstillhörighet lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet (3 §, de så kallade beteendefallen) eller att föräldrarna inte kan ge det stöd som behövs för en bra uppväxt (2 §, de så kallade miljöfallen). Vid vård med stöd av LVU är det förvaltningsrätten som prövar frågan om vård. Socialnämnden har ansvaret för att den enskilde får det stöd och hjälp som behövs under tiden i vård. 
 
Nationellt program- Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram: sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. De nationella programmen är treåriga och leder mot en gymnasieexamen. Det krävs att en elev har godkända betyg i ett visst antal kurser för att vara behörig till ett nationellt program, behörighetskraven skiljer mellan olika program. 

PUT- Permanent uppehållstillstånd. Utfärdas av migrationsverket. Den som ansökt om asyl i Sverige och får ja på sin ansökan får ett uppehållstillstånd. Först när personen som fått uppehållstillstånd är folkbokförd i en kommun kommer den att omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. 

SCB- Statistiska Centralbyrån, den myndighet som samlar in data kring det kommunala aktivitetsansvaret. 

SIP - Samordnad individuell plan där exempelvis socialtjänst, vård och skola möts för att samordna stödet för en person.

SiS – Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. SiS behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

SKAA- Skaraborgs nätverk för det kommunala aktivitetsansvaret. Skolplikt - Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. För de flesta elever så upphör skolplikten efter att eleven avslutat årskurs 9.

SoL- Socialtjänstlagen

Studiebevis- En elev som avslutar sina studier i gymnasieskolan och inte uppnått kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis.

SYV- Studie- och yrkesvägledare 
 
TUT- Tidsbegränsat uppehållstillstånd, utfärdas av migrationsverket. Den som ansökt om asyl i Sverige och får ja på sin ansökan får ett uppehållstillstånd. Först när personen som fått uppehållstillstånd är folkbokförd i en kommun kommer den att omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. 

UVAS- Unga som varken arbetar eller studerar, i åldern 15–29 år. Internationellt kallat NEET "Not in Education, Employment, or Training.”