Nätverket Aktivitetsansvariga, KAA

Kommunen är skyldig att hålla sig informerade om de i kommunen hemmahörande ungdomar, yngre än 20 år, som inte går i gymnasieskolan eller är sysselsatta, i syftet att erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder.

Syfte

  • Att verka för samsyn, samverkan och samagerande med interna och externa aktörer.

  • Att sprida goda exempel på tidigt och förebyggande arbete, för att unga ska stanna kvar i utbildning på grund- och gymnasieskola samt underlätta övergångar däremellan.

  • Att sprida goda exempel på insatser och aktiviteter inom KAA.

  • Att verka för ett utvecklat samarbete mellan skol- och hemkommun gällande lagstiftning om rapporteringsskyldighet för elever med betydande frånvaro.

  • Att verka för ett utvecklat samarbete mellan Utbildning Skaraborgs medlemskommuner gällande regionala samverkansformer kring aktivitetsansvaret.