Kvinna håller om en yngre tjej, bild bakifrån

KAA- handbok Skaraborg

Här kan ni läsa den handbok som nätverk för Skaraborgs kommunala aktivitetsansvar har tagit fram tillsammans med projektet "En skola för alla".

Under hösten 2015 lyftes det kommunala aktivitetsansvaret upp på agendan i Skaraborg utifrån den lagändring som skett kring uppdraget. Ett nätverk för Skaraborgs kommunala aktivitetsansvar bildades. Senare utvecklat med presidium för nätverket samt en skolchef med ansvar för nätverkets uppdrag och arbete.

Uppdraget utgår från utbildning Skaraborgs måldokument med målen:
 
1. Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning

2. Höjd utbildningsnivå

3. Ökad kvalitet 
 
Nätverket bidrar till att samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret för alla Skaraborgs kommuner ska ha ett forum för att ha möjlighet att diskutera sitt arbete och uppdrag. 
 
En ny lag hade trätt i kraft men vad innebar den i praktiken? Vad skulle göras och framför allt HUR skulle det göras? SKAA-möten blev tillfällen då det gavs möjlighet att träffa kollegor med samma arbetsuppgifter och ge stöd och dela konkreta tips i en arbetssituation som för många var ny. 
 
Utifrån dessa nätverksträffar har behovet av en handbok lyfts och diskuterats. Syftet med denna är att underlätta och tydliggöra för de som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret vad arbetet innebär i vardagen. Handboken ska ses som ett stöd för nyanställda och är ett led i att göra uppdraget funktionsbundet i stället för personbundet.                                     
 
Innehållet i denna handbok skrivs av och för medarbetare i SKAAnätverket och utvecklas fortlöpande. Arbetet med att skriva den första upplagan av KAA-handboken gjordes inom ramen för ESFprojektet ”En skola för alla” där en arbetsgrupp tillsattes för skrivandet, med stöd av övriga i nätverket. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret lyder under Skollagen, kapitel 29, 9§ och hur detta arbete organiseras kan se olika ut i olika kommuner. Innehållet i denna handbok visar exempel på hur det arbetet ser ut i olika kommuner i Skaraborg. 
 
Handboken är ett levande dokument som revideras av KAA-nätverket vid årets första SKAA-träff och beslutas sedan av nätverket för skolchefer. Handboken ersätter inte kommunens egna upprättade rutiner eller handlingsplaner kring det kommunala aktivitetsansvaret, men kan vara ett stöd vid framtagande av en kommunal handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret.
 
En skola för alla 
En skola för alla är ett samverkansprojekt mellan kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad och samordningsförbundet väst. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). 
 
Målgruppen för projektet är ungdomar mellan 15–24 år som är i riskzonen för skolavhopp eller som hoppat av skolan och ej har ett arbete.  
 
Projektets mål är att fler unga klarar sin utbildning alternativt kommer i arbete och att färre hoppar av skolan. En viktig del i projektet är förstärkt arbete med det kommunala aktivitetsansvaret via regionala nätverk, system och gemensamma rutiner.