Tre kvinnor samtalar vid ett runt bord

Erbjuda åtgärder

Erbjuda lämpliga individuella åtgärder Ungdomar som inte har behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan eller saknar en gymnasieexamen eller motsvarande har enligt studier minskade möjligheter att få ett arbete. Det är därför viktigt att de ungdomar som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret får motivationshöjande insatser och relevant stöd som syftar till behörighet till ett nationellt program eller om de har behörighet, fullgöra en utbildning och få en gymnasieexamen från ett nationellt program.  

Enligt skollagen har kommunerna, inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret, ansvaret för uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera ungdomen att påbörja eller återuppta en utbildning.  

De ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret en mycket heterogen grupp som har många olika behov. Det är därför betydelsefullt för kommunerna att utforma individuellt anpassade åtgärder där utgångspunkten och fokus för åtgärderna, så långt som möjligt, utgår från den ungas förutsättningar, behov och önskemål.  

Kommunen behöver regelbundet under hela året erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. För detta behöver kommunen ha en planering vilken så långt som möjligt, tillåter flexibla åtgärder för ungdomar med olika förutsättningar, behov och önskemål.

  Exempel på lämpliga åtgärder kan vara:                                   

 • Motiverande samtal/ coachprocess
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Praktik (se mer under rubriken praktik)
 • Studier via vuxenutbildningen, Grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och orienteringskurs (ungdomar som läser på gymnasial nivå på kommunal vuxenutbildning omfattas inte av aktivitetsansvaret).
 • Studier på folkhögskolans allmänna kurs på grundläggande nivå och övriga kurser på folkhögskolan (ungdomar som studerar på allmän kurs på gymnasial nivå omfattas inte av det kommunala aktivitetsansvaret). 
 • Stöd vid kontaktetablering med ex. arbetsförmedling, socialtjänst, hälso- och sjukvård eller folkhögskolor
 • Stöd i att söka arbete och skriva CV
 • Friskvård/ fritids/ kulturaktiviteter
 • Andra studier, t.ex. körkortsteori, eller prova-på-kurser på gymnasiet 
 • Subventionerad anställning. Tidsbegränsad anställning som genomförs med stöd från kommunen.
 • Gruppverksamhet, exempelvis
  -Ung Arena i Lidköping 
  -Motivationsgruppen i Mariestad
  -KAA-grupp i Skövde  
 • Truck-kort
 • SIP/Västbus (Flerpartssamtal)  

 

Praktik
En åtgärd för ungdom inom det kommunala aktivitetsansvaret kan vara praktik. Praktiken kan syfta till att testa ett yrke inför kommande studieval, att få arbetslivserfarenhet eller vara ett första steg inför att få en anställning på en arbetsplats.   

Vid praktik är det viktigt att det finns ett praktikavtal mellan arbetsgivare och hemkommun. Att ungdomen som har praktik omfattas av kommunens försäkringar under praktiken.   

I vissa kommuner anordnas praktik via arbetsmarknadsenheten, i andra kommuner skrivs ungdomen in på introduktionsprogrammen och har sin praktik via skolan, då får ungdomen tillgång till studiebidrag via CSN och busskort på samma villkor som andra elever. Ungdomen omfattas då inte längre av det kommunala aktivitetsansvaret.   

I andra kommuner finns möjlighet för ungdomen att få ersättning när denne praktiserar. I vissa kommuner utgår praktikersättning för ungdomar som motsvarar studiebidraget. Grunderna för att få ersättning för praktik ser olika ut mellan kommunerna, där vissa har ett visst antal timmar som motsvarar en heltid och där andra gör individuella bedömningar om vad som är en heltid för en ungdom. I bilaga 6 finns förslag på följebrev praktik, Lidköping för ungdomar inom KAA som söker praktik. I bilaga 7 ett förslag på KAA månadsrapport Lidköping för att följa upp antal praktiserade timmar och i bilaga 8 ett förslag på praktikavtal, KAA praktikavtal Lidköping.

Studier  
Åtgärderna inom det kommunala aktivitetsansvaret ska i första hand syfta till att motivera ungdomen att påbörja eller återuppta en utbildning. Studie- och yrkesvägledning kan vara ett sätt att hitta en utbildningsväg som passar ungdomen och som motiverar att återuppta studier. De ungdomar som studerar på ett nationellt program eller motsvarande omfattas inte av det kommunala aktivitetsansvaret se rubriken målgrupp.   

Råder osäkerhet på vilka betyg en ungdom har fått kan centralarkivet i kommunen kontaktas för att få kopia på betyget, alternativt att kontakta den skola där ungdomen senast studerade för att få tag i betygen. Betygen är ofta av stor betydelse för att göra en studieplanering framåt. Grundskolebetygen kan också finnas hos antagningskansliet.  

För att studera via kommunal vuxenutbildning (Komvux) är huvudregeln att personen ska ha fyllt 20 år alternativt ha en gymnasieexamen. Det kan ändå finnas möjlighet att få dispens för att få starta studier på vuxenutbildningen tidigare. På Komvux finns ofta en större flexibilitet med fler kursstarter per år och olika studietakt. Kontakta studie- och yrkesvägledare på Komvux i hemkommunen.  

I Tibro finns det möjlighet att chatta med studie och yrkesvägledare på vuxenutbildningen.   

På folkhögskola är åldersgränsen 18 år men även här kan det finnas möjlighet till dispens för att börja tidigare. Kontakta respektive folkhögskola för information. För ungdomar under 20 år som läser på allmän kurs kan hemkommunen betala busskort, böcker och mat.   

Ungdomar som vill söka till ett nationellt program på gymnasiet kan göra det till och med det år de fyller 19 år (ungdomen kan påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret då hen fyller 20 år). Ansökan görs via utbildningskaraborg.se senast 15 maj. För att göra en ansökan behöver ungdomen få ett lösenord via antagningskansliet, utbildning@skaraborg.se   

En ungdom som inte har behörighet till nationellt program på gymnasiet kan läsa på något introduktionsprogram. För att påbörja studier på Individuellt alternativ (IMA) eller Språkintroduktion (IMS) kontaktas skolan direkt för att boka ett inskrivningsmöte, då programmen har löpande intag. Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY) är sökbara och har oftast samma studiestart som övriga gymnasieutbildningar. För att söka IMV och IMY kontaktas studie- och yrkesvägledare i hemkommunen. 

Exempel från Tidaholm
För varje ny ungdom som söker stöd via det kommunala aktivitetsansvaret bokas det in ett introduktionsmöte. Under detta möte finns möjlighet att berätta mer om verksamheten samt presentera de som arbetar med uppdraget. Ungdomen får möjlighet att berätta om sig själv, vad denne vill ha stöd och hjälp med.   

Samtalet utgår från en kartläggningsmall vilken tar upp frågor kring bland annat.

 • bakgrund (skola, praktik ev. jobb)
 • nuläge (Hur ser en dag ut? Boende? Inkomst?)
 • framtid (Vad vill du göra? Mål?)   


Informationen från kartläggningsmallen utgör en individuell utvecklingsplan där mål sätts upp och beskrivning ges över HUR dessa mål ska uppnås (Vad ska göras? Vem/vilka ska göra vad? När ska det göras?) och utvärderas. Utifrån den individuella utvecklingsplanen sätts sedan möjlig och lämplig åtgärd in. Förslag på utformning av kartläggningsmall finns i bilaga 9 Kartläggning mall Tidaholm.