Nätverket Grundskolan

Skaraborgs kommuner har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Samverkan utgår ifrån Måldokument Skaraborg. Det övergripande syftet är att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning som gör Skaraborg till en attraktiv region att studera, arbeta och leva i. Elevens bästa ska vara i fokus i alla beslut.

Syfte

  • Samverka kring implementeringen av Måldokument Skaraborg

  • Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna arbeta för att skapa ett likvärdigt mottagande av nyanlända i alla Skaraborgs 15 kommuner. I detta arbete igår även att kunna erbjuda kvalitativ studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever.

  • Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna arbeta för att fler elever når en högre måluppfyllelse, går vidare till högre utbildning och genom detta blir attraktiva på arbetsmarknaden.

  • Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna arbeta för en skola baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet där skolnära forskning är ett naturligt inslag.

  • Genom ökad samverkan mellan kommunerna skapa bättre förutsättningar för att kunna tillgodose grundskoleverksamhetens framtida rekryteringsbehov av välutbildad personal.

  • Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna arbeta för att optimera samarbetet mellan utbildning och arbetsliv i Skaraborg.