Orapporterade lektioner gör att frånvaro missas

Frånvaro är ett av fokusområdena inom projektet En skola för alla. Här finner du nyttig information kring orapporterade lektioner och hur du kan arbeta för att främja närvaron i skolan.

Orapporterade lektioner gör att frånvaro missas

Varje frånvarotillfälle i skolan är missad undervisningstid för eleven. Att lärare ej rapporterar frånvaro för lektioner, kan göra att elevers frånvaro missas och ej fångas upp. Om en elev är frånvarande utan giltigt skäl, så ska detta enligt Skollagen meddelas vårdnadshavare samma dag. Om lektionerna ej rapporteras innebär detta en risk för att vårdnadshavare ej får information om att deras barn är frånvarande.

Vidare har rektorn enligt Skollagen skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Om lektioner ej rapporteras finns det risk att en elevs frånvaro missas och att eventuella mönster i frånvaron blir svårare att upptäcka vid en kartläggning. Detta kan i sin tur leda till att eleven inte får det stöd som hen behöver för att klara sin utbildning.

Upprepad och längre frånvaro innebär en risk för att eleven ej ska klara sin utbildning och en risk för skolavhopp. Forskning tyder också på att om skolan upptäcker och agerar på elevens frånvaro i ett tidigt skede, är det större chans att förebygga långvarig frånvaro. 

Mot bakgrund av ovanstående är frånvaro ett av våra fokusområden inom projektet En skola för alla. Flera projektverkstäder i Skaraborg har uppmärksammat att orapporterade lektioner är en riskfaktor i arbetet på skolorna, framförallt vid de tillfällen där eleverna har vikarie eller schemabrytande aktiviteter. Här krävs ytterligare arbete för att alla lektioner ska rapporteras.  Inom projektet arbetar flera kommuner med att exempelvis ta fram rutiner för frånvaroapportering så att all skolpersonal ska agera på ett liknande sätt. Flera arbetar också med en systematisk uppföljning av frånvaro, där exempelvis olika professioner möts regelbundet och går igenom frånvarostatistiken på enheten.

I SOU Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, uppges fall där så mycket som 30–50% av elevens lektioner ej rapporteras. Här anges tydliga rutiner som är kända av personalen samt användarvänliga system för frånvarorapportering, som viktiga faktorer för att frånvaron ska rapporteras. 

Den 7 mars bjöd projektet En skola för alla in till lärandekonferens med fokus på att främja skolnärvaron. Ett inslag på programmet för föreläsning med forskaren Malin gren Landell. Läs mer om hennes konkreta verktyg för ett mer framgångsrikt närvaroarbete här!